Popout
  
Qbyte3
9oo10
Qbyte vs 9oo1
    
  
Qbyte0
QPwarriors3
Qbyte vs QPwarriors
  
  
QPwarriors3
propaganda is useless 0
QPwarriors vs propaganda is useless
 
QPwarriors1
Qbyte0
QPwarriors vs Qbyte
    
  
  
9oo10
propaganda is useless 1
9oo1 vs propaganda is useless
propaganda is useless 0
Qbyte1
propaganda is useless vs Qbyte
 
9oo10
propaganda is useless 1
9oo1 vs propaganda is useless